Informatie voor de particuliere belegger

INFORMATIE VOOR DE PARTICULIERE BELEGGER

Op 13 februari 2017 heeft Avantium de intentie aangekondigd een beursnotering aan te vragen aan Euronext Amsterdam en Euronext Brussel. Op 6 maart 2017 is de beursgang aangekondigd en het prospectus gepubliceerd. Bij het nemen van een beslissing om in te schrijven op de aangeboden aandelen dient een potentiële belegger zich uitsluitend te baseren op informatie die is opgenomen in het prospectus d.d. 6 maart 2017. Het prospectus is verkrijgbaar in elektronische vorm via deze website (www.Avantium.com) en de website van de AFM (www.AFM.nl). In het prospectus is ook een Nederlandse en een Franse samenvatting opgenomen.

Beleggen in aandelen houdt substantiële risico’s en onzekerheden in. Beleggers moeten het volledige prospectus doornemen en extra aandacht schenken aan de risicofactoren vooraleer te investeren. De risicofactoren zijn beschreven in de samenvatting en het hoofdstuk Risicofactoren in het prospectus. Beleggers moeten in staat zijn om het economische risico van een belegging te dragen en het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk te verliezen.

Op deze pagina vindt u meer details met betrekking tot de beursnotering van de aandelen Avantium en de aanbieding aan Nederlandse en Belgische particuliere beleggers.

Over Avantium

Avantium is een toonaangevend chemisch technologiebedrijf en pionier op het gebied van duurzame chemie. Samen met haar partners over de hele wereld ontwikkelt Avantium efficiënte processen en duurzame producten op basis van biobased-materialen. Avantium biedt een voedingsbodem voor revolutionaire duurzame chemische oplossingen. Van uitvinding tot het commercialiseren van productieprocessen. Een van de vele succesverhalen van Avantium is de YXY-technologie voor de productie van PEF: een volledig nieuwe, hoogwaardige kunststof gemaakt van plantaardige industriële suikers. PEF is volledig recyclebaar en biedt een kosteneffectieve oplossing voor toepassingen variërend van flessen tot verpakkingsfolie en vezels, waarmee het prima gepositioneerd is om de volgende generatie verpakkingsmateriaal worden.

De YXY-technologie is de meest geavanceerde technologie van Avantium, die sinds november 2016 is ondergebracht in Synvina, de Joint Venture met BASF. Verder werkt Avantium aan een groot aantal andere baanbrekende projecten en levert het geavanceerde R&D-diensten en systemen aan bedrijven in de chemische, raffinage- en energiesectoren. Avantium heeft 90 medewerkers. Het team dat zich bezighoudt met de YXY-technologie is in dienst van de Joint Venture en bestaat uit 50 medewerkers van over de hele wereld. Het hoofdkantoor van Avantium is gevestigd in Amsterdam.

Omvang aanbieding

Avantium zal tot 8.181.818 aandelen uitgeven waarmee het beoogt om EUR 90 miljoen aan bruto opbrengsten op te halen. De aanbieding bestaat uit de uitgifte van tot 8.133.168 nieuwe aandelen door Avantium. Daarnaast zal door de Stichting Avantium namens de CEO, CFO en CTO van Avantium een totaal aantal van 48.650 aandelen (bestuursaandelen) worden aangeboden. De opbrengst zal door de CEO, CFO en CTO worden aangewend als terugbetaling of compensatie voor de financiële en gerelateerde kosten die zij in 2007 maakten in verband met hun investering in deze aandelen. De nieuwe aandelen en bestuursaandelen gezamenlijk worden hierna “aandelen” genoemd.

In geval van overinschrijving bij de beursgang bestaat er de mogelijkheid om het totaal aantal nieuwe aandelen met maximaal 15% te verhogen. Een dergelijke wijziging wordt bekend gemaakt in een persbericht dat ook op de website van Avantium zal verschijnen.

Daarnaast is er een overtoewijzingsoptie van maximaal 15% van de aangeboden aandelen, verleend door de onderneming aan de begeleidende banken (“joint book runners”).

Cornerstone Investeerders

Avantium heeft van bestaande aandeelhouders en houders van converteerbare obligaties onvoorwaardelijke en onherroepelijke toezeggingen gekregen dat zij zullen deelnemen aan de Aanbieding en zullen inschrijven op Aangeboden Aandelen voor een totaalbedrag van €20 miljoen. Daarnaast heeft de Onderneming van nieuwe investeerders concrete intenties ontvangen om voor een totaalbedrag van €44 miljoen deel te zullen nemen aan de Aanbieding en in te zullen schrijven op Aangeboden Aandelen. Dit betekent dat in totaal €64 miljoen reeds door de Cornerstone Investeerders is toegezegd. De Cornerstone Investeerders krijgen de volledige bedragen toegewezen waarvoor de Onderneming toezeggingen of intenties tot inschrijving heeft ontvangen.

Het totale aantal aangeboden aandelen kan tijdens de aanbiedingsperiode veranderen en een dergelijke verandering zal via een persbericht op de website van Avantium (www.Avantium.com) bekend worden gemaakt. Het exacte aantal aangeboden aandelen wordt na afloop van de aanbiedingsperiode vastgesteld, nadat rekening is gehouden met bepaalde voorwaarden en factoren. Het exacte aantal aangeboden aandelen wordt bekend gemaakt in een document dat bij de AFM wordt gedeponeerd, en ook via een persbericht op de website van Avantium en op de website van Euronext (www.Euronext.com). Zie voor meer informatie de hoofdstukken ”The Offering” en ”Plan of Distribution” van het prospectus.

ING Bank N.V. (“ING”) en KBC Securities NV (“KBC”) coördineren samen de voorgenomen beursgang van Avantium als Joint Global Coordinators en zijn samen met Coöperatieve Rabobank U.A. (“Rabobank”) aangesteld als Joint Bookrunners. Kepler Cheuvreux treedt op als distributiepartner van Rabobank. Oddo et Cie is Co-Lead Manager.

Prijs per aandeel

In het prospectus is een biedprijs opgenomen van EUR 11,00 per aandeel. Een aanvulling op het prospectus zal worden gepubliceerd als de biedprijs wordt gewijzigd.

Als op de laatste dag van de aanbiedingsperiode de biedprijs wordt verhoogd, dan wordt de aanbiedingsperiode met ten minste twee werkdagen verlengd. Als op de dag vóór de laatste dag van de aanbiedingsperiode de biedprijs wordt verhoogd, dan wordt de aanbiedingsperiode met ten minste één werkdag verlengd.

Het exacte aantal aandelen en het maximale aantal aandelen aangeboden onder de overtoewijzingsoptie zullen na afloop van de aanbiedingsperiode, naar verwachting uiterlijk woensdag 15 maart 2017 bekend worden gemaakt door middel van een bij de AFM gedeponeerde ’offering statement’, dat algemeen verkrijgbaar wordt gesteld op de website van Avantium (www.Avantium.com) en op de website van Euronext (www.Euronext.com).

Inschrijving en toewijzing

Er geldt geen minimum of maximum aantal aandelen waarop u kunt inschrijven. Of u de aandelen waarop u heeft ingeschreven ook krijgt toegewezen, hangt onder andere af van de totale vraag naar de aandelen en het totale aantal beschikbare aandelen.

Op voorwaarde dat er genoeg vraag is, bestaat de intentie om ten minste 10% van de aangeboden aandelen toe te wijzen aan particuliere beleggers in Nederland en België. Het aandeel van de aangeboden aandelen dat aan particuliere beleggers in Nederland en België wordt toegewezen, kan worden vergroot of verkleind als het aantal door hen ingediende aanvragen respectievelijk meer of minder is dan 10% van de aangeboden aandelen. In geval van overinschrijving worden particuliere beleggers in België en Nederland voor wat betreft de toewijzing gelijkwaardig behandeld.

Onderworpen aan de voorwaarden met betrekking tot de inschrijving, intrekking en wijziging, zoals gesteld door uw financiële tussenpersoon, kunt u inschrijven, of uw inschrijving intrekken of wijzigen, tot het einde van de aanbiedingsperiode (eventueel verlengd, zoals hierboven beschreven).

Indien u aandelen wilt kopen of uw inschrijving wilt intrekken of wijzigen, dient u uw financiële tussenpersoon de opdracht daartoe te geven. Financiële tussenpersonen kunnen voor het inschrijven, intrekken of wijzigen van uw inschrijving, kosten in rekening brengen. ING, KBC Securities en Rabobank zullen voor het inschrijven, intrekken of wijzigen van uw inschrijving, geen kosten in rekening brengen.

Voor de betaling van de aandelen machtigt u de financiële instelling waar u inschrijft. De financiële instelling zal het verschuldigde bedrag van uw rekening afschrijven op de betalings- en leveringsdatum, naar verwachting één werkdag na de eerste voorlopige handelsdag. De verwachte betalings- en leveringsdatum is 16 maart 2017. Zie voor meer informatie het hoofdstuk “The Offering” van het prospectus.

De financiële instellingen betrokken bij de beursgang ontvangen een vergoeding van Avantium in verband met de beursgang. Zie voor meer informatie het hoofdstuk ”Plan of Distribution – Underwriting Agreement” van het prospectus.

Aanbiedingsperiode

Particuliere beleggers in Nederland en België kunnen via hun financiële tussenpersoon inschrijven op de aandelen vanaf 9.00 uur op 6 maart 2017 tot 17.30 uur op 13 maart 2017. Let op: Financiële tussenpersonen kunnen deadlines stellen die vóór de sluiting van de aanbiedingsperiode liggen.

Dit tijdschema kan worden ingekort of verlengd, maar zal tenminste 6 werkdagen bedragen. Een eventuele verlenging zal ten minste drie uur voor het einde van de oorspronkelijke aanbiedingsperiode worden aangekondigd door middel van een persbericht dat op de corporate website van Avantium (www.Avantium.com) wordt gepubliceerd. Een eventuele verlenging bedraagt ten minste één volledige werkdag. Een eventuele inkorting zal ten minste drie uur voor het voorgenomen einde van de ingekorte aanbiedingsperiode worden aangekondigd door middel van de publicatie van een persbericht op de website van Avantium.

Verwacht tijdschema*

Het onderstaande tijdschema geeft een overzicht van verwachte belangrijke data voor de aanbieding:

Maandag 6 maart 2017 Publicatie prospectus

6 maart 2017 – 9.00 uur Begin aanbiedingsperiode

13 maart 2017 – 17.30 uur Einde aanbiedingsperiode voor particuliere beleggers*

13 maart 2017 –17.30 uur Einde aanbiedingsperiode voor institutionele beleggers

Op of rond 14 maart 2017 Bekendmaking exact aantal aangeboden aandelen en publicatie van het offering statement

Op of rond 14 maart 2017 Toewijzing van de aangeboden aandelen

Op of rond 15 maart 2017 Eerste Handelsdatum (handel op “'as-if-and-when-issued-and/or-delivered'basis)

Op of rond 16 maart 2017 Afwikkelingsdatum (betaling en levering aandelen Avantium)

* Financiële tussenpersonen kunnen deadlines stellen die vóór de sluiting van de inschrijving liggen.

Veelgestelde vragen

1. Betekent de aankondiging van 6 maart dat de beursgang definitief doorgaat?
Op 6 maart hebben we de beursgang aangekondigd en het prospectus gepubliceerd. Behoudens verlenging van het tijdschema zal de beursgang op 15 maart 2017 plaatsvinden. Of de beursgang definitief doorgaat, hangt onder meer af van de belangstelling in de markt voor het aandeel Avantium en de marktomstandigheden.
2. Wat zijn de volgende stappen?

Het tijdschema voor de beursgang is als volgt:

Publicatie prospectus: 6 maart 2016

Start aanbiedingsperiode: 6 maart 2016 om 09:00 uur

Sluiting aanbiedingsperiode particuliere beleggers: 13 maart 2017 om 17:30 uur

Sluiting aanbiedingsperiode institutionele beleggers: 13 maart om 17.30 uur

Bekendmaking exact aantal aangeboden aandelen en publicatie van het offering statement: Op of rond 14 maart 2017

Start eerste handelsdag: Op of rond 15 maart 2017

Afwikkelingsdatum (betaling en levering aandelen): Op of rond 16 maart 2017

3. Wat betekent handel op ''as-if-and-when-issued-and/or-delivered' basis?

De handel in de gewone aandelen in Avantium vanaf de eerste notering tot aan de afwikkeling van de aanbieding (van 15 tot 16 maart) zal plaatsvinden op basis van 'as-if-and-when-issued-and/or-delivered'. Op het moment dat de eerste notering plaatsvindt, heeft de officiële levering van de aandelen nog niet plaatsgevonden. Dit heeft een technische reden, en die dagen wordt er gehandeld alsof die levering al wel heeft plaatsgevonden. Na daadwerkelijke levering en betaling op 16 maart 2017 worden de aandelen definitief toegelaten tot de notering op Euronext Amsterdam en Euronext Brussel.

4. Hoeveel aandelen Avantium worden er aangeboden?

Avantium zal tot  8.181.818 aandelen uitgeven waarmee het beoogt om EUR 90 miljoen aan bruto opbrengsten op te halen. De aanbieding bestaat uit de uitgifte van tot 8.133.168 nieuwe aandelen door Avantium. Daarnaast zal door de Stichting Avantium namens de CEO, CFO en CTO van Avantium een totaal aantal van 48.650 aandelen (bestuursaandelen) worden aangeboden. De opbrengst zal door de CEO, CFO en CTO worden aangewend als terugbetaling of compensatie voor de financiële en gerelateerde kosten die zij in 2007 maakten in verband met hun investering in deze aandelen. De nieuwe aandelen en bestuursaandelen gezamenlijk worden hierna “aandelen” genoemd.

In geval van overinschrijving bij de beursgang bestaat er de mogelijkheid om het totaal aantal nieuwe aandelen met maximaal 15% te verhogen. Een dergelijke wijziging wordt bekend gemaakt in een persbericht dat ook op de website van Avantium zal verschijnen.

Daarnaast is er een overtoewijzingsoptie van maximaal 15% van de aangeboden aandelen, verleend door de onderneming aan de begeleidende banken (“joint book runners”).

Het totale aantal aangeboden aandelen kan tijdens de aanbiedingsperiode veranderen en een dergelijke verandering zal via een persbericht op de website van Avantium (www.Avantium.com) bekend worden gemaakt. Het exacte aantal aangeboden aandelen wordt na afloop van de aanbiedingsperiode vastgesteld, nadat rekening is gehouden met bepaalde voorwaarden en factoren. Het exacte aantal aangeboden aandelen wordt bekend gemaakt in een document dat bij de AFM wordt gedeponeerd, en ook via een persbericht op de website van Avantium en op de website van Euronext (www.Euronext.com). Zie voor meer informatie de hoofdstukken ”The Offering” en ”Plan of Distribution” van het prospectus.

Het aandeel Avantium

5. Waar is het Avantium aandeel genoteerd?
Het aandeel Avantium zal worden genoteerd aan Euronext Amsterdam en Euronext Brussel, onder het symbool AVTX en onder ISIN-code: NL0012047823.
6. Van welke index zal het aandeel deel gaan uit maken?
Het is op dit moment nog niet duidelijk of en wanneer Avantium onderdeel gaat uitmaken van een index. De selectie van de index, die door Euronext Amsterdam en Brussel wordt samengesteld, is onder andere gebaseerd op het aantal vrij verhandelbare aandelen en de marktkapitalisatie van een onderneming.
7. Hoeveel zal een aandeel Avantium gaan kosten?

In het prospectus is een biedprijs opgenomen van EUR 11,00 per aandeel. Een aanvulling op het prospectus zal worden gepubliceerd als de biedprijs wordt gewijzigd.

Als op de laatste dag van de aanbiedingsperiode de biedprijs wordt verhoogd, dan wordt de aanbiedingsperiode met ten minste twee werkdagen verlengd. Als op de dag vóór de laatste dag van de aanbiedingsperiode de biedprijs wordt verhoogd, dan wordt de aanbiedingsperiode met ten minste één werkdag verlengd.

8. Blijven de huidige aandeelhouders aan boord?
Alle huidige aandeelhouders blijven aan boord. Een aantal aandeelhouders heeft aangegeven in de IPO extra aandelen te kopen. Nadat Avantium een notering heeft verkregen zullen aandeelhouders met een belang vanaf 3% hun belang dienen te melden bij de AFM.
9. Hoe worden mijn belangen als kleine aandeelhouder beschermd?

Avantium’s governance structuur is in lijn met die van andere Nederlandse beursgenoteerde instellingen.  Avantium onderkent het belang van goede corporate governance en zal zich te allen tijde inzetten om de belangen van al haar stakeholders te behartigen. Meer informatie over Avantium’s corporate governance is te vinden in het prospectus.

Inschrijven voor aandelen Avantium

10. Hoe kan ik inschrijven op aandelen Avantium?

Particuliere beleggers in Nederland en België kunnen via hun financiële tussenpersoon inschrijven op de aandelen vanaf 9.00 uur op 6 maart 2017 tot 17.30 uur 13 maart 2017. Let op: Financiële tussenpersonen kunnen deadlines stellen die vóór de sluiting van de aanbiedingsperiode liggen.

U dient uw eventuele beslissing om te beleggen in de aandelen uitsluitend te baseren op de informatie die is opgenomen in het prospectus, dat elders op deze website te vinden is.

11. Welke particuliere beleggers mogen zich inschrijven op de aandelen Avantium?
Alle natuurlijke personen woonachtig in Nederland en België kunnen zich inschrijven voor de aandelen Avantium.
12. Zijn er kosten verbonden aan de inschrijving?
Uw eigen bank kan u kosten in rekening brengen voor de inschrijving op de aandelen. Vanuit de bij de beursgang betrokken banken zullen geen kosten in rekening worden gebracht.
13. Voor hoeveel aandelen Avantium kan ik mij inschrijven?
U wordt verzocht het aantal aandelen door te geven waarop u wilt inschrijven. Er zijn geen voorschriften met betrekking tot een minimum- en/of maximumomvang per inschrijving. Zie voor meer informatie het hoofdstuk ”The Offering” paragraaf “Subscription and allocation” in het prospectus.
14. Hoeveel procent van de aangeboden aandelen worden toegewezen aan particuliere beleggers?

Op voorwaarde dat er genoeg vraag is, bestaat de intentie om ten minste 10% van de aangeboden aandelen toe te wijzen aan particuliere beleggers in Nederland en België. Het aandeel van de aangeboden aandelen dat aan particuliere beleggers in Nederland en België wordt toegewezen, kan worden vergroot of verkleind als het aantal door hen ingediende aanvragen respectievelijk meer of minder is dan 10% van de aangeboden aandelen.
15. Heb ik een beleggingsrekening nodig om aandelen te kunnen kopen?


Ja, u heeft een beleggingsrekening (ook wel genoemd effectenrekening) nodig om aandelen te kopen en in bezit te hebben. Een dergelijke rekening kunt u bij uw bank openen.

16. Wat is de tijdslijn waarbinnen ik een beslissing moet nemen?

Particuliere beleggers in Nederland en België kunnen via hun financiële tussenpersoon inschrijven voor de aandelen vanaf 9.00 uur op 6 maart 2017 tot 17.30 uur op 13 maart 2017. Let op: Financiële tussenpersonen kunnen deadlines stellen die vóór de sluiting van de aanbiedingsperiode liggen. U kunt uw inschrijving tot het einde van de aanbiedingsperiode intrekken of wijzigen.

17. Wanneer zal de betaling plaatsvinden?

Het moment van betaling voor de aandelen is afhankelijk van uw bank.

18. Wanneer zal de levering van de aandelen plaatsvinden?

De levering vindt volgens het voorlopige tijdschema plaats op 16 maart 2017. Vanaf 15 maart wordt er dan gehandeld op een 'as-if-and-when-issued-and/or-delivered' basis (zie ook vraag 3).

19. Waar kan ik het prospectus vinden?

Voor deze beursintroductie is een prospectus algemeen verkrijgbaar gesteld, dat is goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en gemeld aan de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) in het kader van ‘het paspoortregime’ conform artikel 18 van de Prospectusrichtlijn. Bij het nemen van een beslissing om in te schrijven op de aangeboden aandelen dient een potentiële belegger zich uitsluitend te baseren op informatie die is opgenomen in het Engelstalige prospectus d.d. 6 maart 2017.  Het prospectus is verkrijgbaar in elektronische vorm via deze website (www.Avantium.com) en de website van de AFM (www.afm.nl) en kan kosteloos in gedrukte vorm worden opgevraagd bij ING (schriftelijk via: Issuer Services, Locatiecode TRC 02.039, Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam of per email via: iss.pas@ing.nl) of bij KBC Securities, via de websites www.kbc.be/aandelentransacties, www.cbc.be/corporateactions, www.kbcsecurities.bewww.bolero.be.

20. Als ik vragen heb, waar kan ik die dan stellen?
Voor verdere vragen kunt u zich tot uw eigen beleggingsadviseur richten.

Downloads

Prospectus – 

Persberichten – 

NL (542kb)

EN (657kb)

FR (527kb)

Avantium’s Business Units

Renewable Chemistry

Baanbrekende technologieën voor een biobased toekomst

Catalysis

Expertise, ervaring en high-tech

YXY Technology

Game-changing technologieplatform

Avantium’s tijdlijn

Eerste 100% biobased T-shirt gemaakt van gerecyclede PEF-flessen

Dr. Gert-Jan Gruter van Avantium heeft een award gewonnen voor CTO van het Jaar in Europa 2014 voor zijn fantastische werk en focus op innovatie

Synvina: de joint venture van BASF en Avantium is gevormd

Avantium haalt investering van €36m binnen van Swire Pacific, The Coca-Cola Company, Danone en ALPLA

Changing the world – one bottle at a time

Avantium neemt Liquid Light over

Avantium’s tijdlijn

Avantium’s tijdslijn

Leer Avantium kennen  

“Met onze passie, innovatieve geest en ondernemerschap beschikken we over alle elementen die nodig zijn om duurzame technologieën te ontwikkelen die we samen met toonaangevende partners wereldwijd kunnen commercialiseren.”

Tom van Aken
Chief Executive Officer

Curriculum Vitae

Mr. T.B. Van Aken has been Chief Executive Officer of the Company (CEO) since February 2006 (effective as of December 2005). In 2002, he joined the Company as Vice President of Business Development. In March 2004, he became Vice President of Global Marketing & Sales and a member of the Management Board, followed by his appointment as CEO per December 2005. Before joining the Group, Mr. Van Aken held numerous commercial positions at DSM in the Netherlands and in New Jersey, United States. Mr. Van Aken holds a master’s degree in chemistry from Utrecht University.

“De overgang naar een duurzame chemische industrie vertegenwoordigt een enorme kans voor het ontwikkelen en commercialiseren van nieuwe technologieën en producten.”

Frank Roerink
Chief Financial Officer

Curriculum Vitae

Mr. F.C.H. Roerink has been Chief Financial Officer (CFO) of Avantium since February 2007. Before joining the Group in 2007, Mr. Roerink worked for more than thirteen years at Unilever in various finance and accounting positions, in the Netherlands, in New Jersey, United States and in London, United Kingdom. Mr. Roerink holds a master’s degree in econometrics from the University of Amsterdam and a post-graduate degree Finance & Control from the University of Maastricht. The Company’s registered address (Zekeringstraat 29, 1014 BV Amsterdam, the Netherlands) serves as the business address for all members of the Management Board.